Zoznam prednášajúcich

Klaus Ehrlich,

prezident Eurogites a Viceprezident Poradného výboru pre Rozvoj vidieka pri DG AGRI
ec.europa.eu/agriculture

Ing. Ľubomír Miček, PhD,

generálny riaditeľ sekcie európskej integrácie, štrukturálnej politiky a rozvoja vidieka Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
www.mpsr.sk

Ing. Marián Bujna,

sekcia odboru cestovného ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR,
www.economy.gov.sk

Mgr. Mária MEDVECKÁ,

sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
Ministerstvo kultúri SR
www.culture.gov.sk

Zástupca SACR

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na
marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky.
www.sacr.sk

Zástupca SPPK

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
www.sppk.sk

Zástupca MV RR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
www.build.gov.sk

Zástupca MPSVR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
www.employment.gov.sk

Zástupca ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk

Zástupca Združenie SK8,

Predsedovia 8 samosprávnych krajov založili v Košiciach vlastné združenie SK8.
Cieľom združenia je posilniť vplyv regiónov na rozhodovanie o prostriedkoch európskych fondov.