ŠTVRTOK  7.december.2006                                        EUROGITES 2006

REGISTRÁCIA

8:00 - 9:00

OTVORENIE

9:00 - 9:30

*       príhovor zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva SR

*       príhovor zástupcu Ministerstva hospodárstva SR

*       príhovor prezidenta EuroGites

*       príhovor prezidenta SZVTA

*       predstavenie hostí a aktívnych účastníkov konferencie

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v kontexte európskej a štátnej politiky rozvoja vidieka na roky 2007-2013

9:30-9:50

Vidiecky cestovný ruch - integrálna súčasť novej politiky rozvoja

            (Klaus Ehrlich, prezident EuroGites a Viceprezident Poradného výboru pre Rozvoj vidieka pri DG AGRI)

9:55-10:15  

Program rozvoja vidieka SR

       Možnosti podpory rozvoja vidieckych oblastí v rokoch 2007-2013 (Ministerstvo pôdohospodárstva SR, p. Miček)

10:20-10:40

Program rozvoja cestovného ruchu

       Možnosti podpory jednotlivých subjektov pre roky 2007 až 2013 Spolupráca zainteresovaných subjektov ako podmienka úspešného rozvoja v regiónoch (Ministerstvo hospodárstva SR, p. Mesároš, Sekcia CR)

10.45-11.05

Diskusia

PRESTÁVKA

11:10 - 11:30

Úloha územných a profesijných subjektov v rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu na roky 2007-2013.                                      

11:30-11:50

Aktivity SK8 - Združenia VÚC a jednotlivých VÚC v rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu

            Podpora spolupráce zainteresovaných subjektov v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (predstaviteľ SK8 - Združenie VÚC)

11:55-12:15

Podpora spolupráce pri rozvoji vidieka

       Podpora spolupráce zainteresovaných subjektov v obci a mikroregióne pri rozvoji vidieckeho cestovného ruchu (predstaviteľ ZMOS)

12:20-12:40

SPPK a jej vízie diverzifikácie v rámci rozvoja vidieka

       Spolupráca poľnohospodárskych podnikov pri rozvoji vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky (SPPK p.Oravec)

OBED

13:00 - 14:00

Štátne stratégie rozvoja cestovného ruchu zamerané na vidiecky cestovný ruch

14:30-14:50

Podpora vidieckeho cestovného ruchu prostredníctvom marketingových aktivít SACR

(predstaviteľ SACR)

14.55-15.15

Národná vidiecka sieť a jej úloha v rozvoji vidieka 2007-2013

 účasť podnikateľov v národnej vidieckej sieti  (predstaviteľ  MP SR)

PRESTÁVKA

15:20 - 15:55

Legislatíva v prospech rozvoja vidieckeho turizmu        

16:00-17:30

Podpora vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

            Zákonné rámce pre zainteresované subjekty cestovného ruchu v Rakúsku, Českej republike a Maďarsku (doteraz a  obdobie 2007-2013)

16:50-17:30

Diskusia s odporúčaniami pre slovenské centrálne a regionálne inštitúcie

VEČERA formou BANKETU

19:00-22:00

 

 

 

PIATOK  8.december.2006                                           EUROGITES 2006

RAŇAJKY

7:00 - 9:00

Štátne stratégie rozvoja cestovného ruchu zamerané na vidiecky cestovný ruch II

9:00-9:20

Možnosti programov MVaRR prispieť k  rozvoju vidieka a vidieckeho cestovného ruchu (v oblasti infraštruktúry, informačných technológií, vzdelávania  a pod. z fondov EÚ na roky 2007-2013 (predstaviteľ MV a RR)

9:25-9:45

Európsky sociálny fond - zdroj financovania kvalifikovanej pracovnej sily na vidieku. Programy podpory a aktivity. (MPSVaR, p.Berová)

9:50 -10:10

Obnova kultúrneho dedičstva ako predpoklad atraktívnej ponuky cestovného ruchu vo vidieckych oblastiach. Možnosti spolufinancovania.(MK SR, p. Medvecká)

10:15-10:35

Aktivity a produkty SZRB

            Úvery pre podnikateľov z oblasti vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka.(predstaviteľ SZRB)

PRESTÁVKA

10:35 - 11:00

Finančná podpora vidieckeho turizmu a koordinácia aktivít zainteresovaných subjektov

11.00-12.30

Okrúhly stôl

Ako zlepšiť spoluprácu medzi zainteresovanými subjektami v záujme zlepšenia vidieckeho turizmu a rozvoja vidieka. Diskusia s moderátorom.

*      Ministerstvo pôdohospodárstva SR,

*      Ministerstvo Výstavby a regionálneho rozvoja SR

*      Ministerstvo hospodárstva SR, SACR

*      Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

*      Ministerstvo kultúry SR

*      Zástupca DG AGRI

*      Zástupcovia EuroGites

*      Zástupcovia zahraničných partnerských asociácií

*      Zástupca SK8

*      Zástupca ZMOS

*      Zástupca SPPK

*      Zástupca SZRB

 

ZÁVER KONFERENCIE

12.30

OBED

12.50-14.00