Prednášky z konferencie

Ďakujeme všetkým prednášajúcim, ktorí prijali pozvanie a obohatili nás svojimi príspevkami.


Ehrlich Klaus, EuroGites

Jean-Michel Courades, DG AGRI, European Commission

Mária Berová, MPSVR SR, Sekcia riadenia ESF

Jozef Mesároš, Ministerstvo hospodárstva SR

Ľubomír Miček, Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Mária Medvecká, Ministerstvo kultúry SR

Vladimír Bajan, SK8

Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS

Petr Novák, Svaz venkovské turistiky

Benkovics László, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

pani Sleziaková Stredné Odborné Učilište, Levice

Martin Poláček Slovenská záručná a rozvojová banka