Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Semináre
k rozvoju vidieka
a vidieckeho
turizmu


Informácie
pre členov


Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Katalóg zariadení vidieckej turistiky a agroturistiky pre rok 2011/2012

Vážené dámy, vážení páni, podnikateľky a podnikatelia vo vidieckej turistike a agroturistike.

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) pripravuje v spolupráci s MP SR a ostatnými partnermi vydať katalóg zariadení vidieckej turistiky a agroturistiky, atrakcií vidieka Slovenska v slovenskej, maďarskej, poľskej, nemeckej a anglickej verzii.
Účelom katalógu je predstaviť Slovensko a jeho vidiek ako veľmi atraktívnu a pre návštevníka zaujímavú oblasť na strávenie dovolenky a informovať o širokej ponuke zariadení a atrakcií na vidieku Slovenska.
Tento propagačný materiál si získal veľký záujem návštevníkov turistických veľtrhov a výstav. Jeho cieľom je stať sa komplexnou prezentáciou toho najlepšieho, čo vidiek Slovenska v agroturistike a vidieckej turistike ponúka. Chceme pripraviť rovnako dobrý katalóg ako to robia ostatné európske krajiny s rozvinutým cestovným ruchom. Pre zabezpečenie komplexnosti katalógu si Vás dovoľujem osloviť s ponukou reklamy v tomto katalógu, kde by malo byť každé zariadenie a oblasť, ktorá poskytuje na vidieku kvalitné služby pre svojich návštevníkov.

CENNÍK INZERCIE PRE ČLENOV SZVTA

Členovia SZVTA, ktorí zaplatia členský príspevok 40,- EUR na rok 2011 majú základný rozmer 1/12 A5 hradený z prostriedkov SZVTA.
Obsahuje jednu fotografiu a kontaktné informácie v rozsahu web stránka a email, telefón alebo názov a adresa. Táto plocha je použiteľná pre úplne základnú informáciu o najmenších zariadeniach s podaním základnej informácie. Členské sa fakturuje a platí vždy v danom kalendárnom roku.

Pre lepšie zvýraznenie kvalitných zariadení ponúkame pre členov reklamu v cene:

Rozmer Popis Cena
1/12 A5 inzercia s fotografiou a informácie v rozsahu: názov, adresa, web stránka, email, telefón, počet lôžok (odporúčame zariadeniam do 10 lôžok) hradí SZVTA
1/6 A5 inzercia s fotografiou a kontaktné informácie v rozsahu: názov, adresa, web stránka, email, telefón, počet lôžok, text do 5 slov 100,- EUR
1/4 A5 inzercia s max. 3 fotografiami a kontaktné informácie v rozsahu: názov, adresa, web stránka, email, telefón, počet lôžok, text do 20 slov 170,- EUR
1/2 A5 inzercia s max. 4 fotografiami a kontaktné informácie v rozsahu: názov, adresa, web stránka, email, telefón, počet lôžok, text do 30 slov 200,- EUR
1/2 A4 inzercia s max. 6 fotografiami a kontaktné informácie v rozsahu: názov, adresa, web stránka, email, telefón, počet lôžok, text do 50 slov 500,- EUR
celá strana A4 inzercia s max. 10 fotografiami a kontaktné informácie v rozsahu: názov, adresa, web, email, telefón, počet lôžok, text do 100 slov 1000,- EUR


Presný návrh reklamnej plochy bude spresnený pri grafickom riešení celého obsahu katalógu pre zabezpečenie najlepšieho dojmu na čitateľa. Je možné uviesť aj ďalšie údaje, ktoré považujete za dôležité – napríklad kontakt na internetový telefón Skype, ICQ alebo iný údaj. V prípade ak o to požiadate je možné uviesť základnú cenu v objekte alebo inú informáciu. Rozsah plochy je daný a tak je vhodné zvážiť koľko informácií vojde na akú plochu.

Nečlenovia SZVTA platia cenu o 100,- EUR vyššiu.

Na základe skúseností odporúčame dať jednu atraktívnu fotografiu ako dominantnú obrazovú informáciu a menej textu. Fotografia je najdôležitejší prvok a mala by zaujať čitateľa tak, aby zatúžil po návšteve daného miesta. Pri väčších inzertných plochách je pôsobivejšia jedna veľká fotografia ako veľa stredných fotiek. Informácie je vhodnejšie doplniť o najdôležitejšie údaje a prípadne dať menšie fotografie miesto textu. V prípade požiadavky fotografovania objektov a spracovania podkladov pre katalóg do reklamnej plochy je potrebné kontaktovať nás na to, aby sme mohli riešiť Vašu prezentáciu v katalógu optimálne. Keďže sa katalóg bude robiť v 4 rozličných jazykových mutáciách, pri väčšom rozsahu textu o Vašom zariadení, ktorý bude nutné preložiť, Vás budeme informovať o cene za preklad a jeho korektúru.

Tento rok sa zúčastníme na týchto výstavách a veľtrhoch:

Dátum Názov výstavy Miesto
13.-16.01.2011 GO + Regiontour Brno Česká republika/Brno
10.-13.02.2011 Holiday World Praha Česká republika/Praha
11.-13.02.2011 Baltour Riga Lotyšsko/Riga
03.-06.03.2011 Utazás Budapešť Maďarsko/Budapešť
09.-13.03.2011 ITB Berlín Nemecko/Berlín
16.-19.03.2011 MITT Moskva Ruská federácia/Moskva
23.-25.03.2011 UITT Kyjev Ukrajina/Kyjev
15.-17.04.2011 GTT Gdaňsk Poľsko/Gdaňsk
22.-24.09.2011 TT Warsawa Poľsko/Varšava
19.-22.10.2011 TP Poznaň Poľsko/Poznaň
03.-04.11.2011 MADI Praha Česká republika/Praha
29.11.-01.12.2011 IT Barcelona Španielsko/Barcelóna


Skúsenosti z veľtrhov a výstav hovoria, že na týchto akciách je najväčší záujem je o spoločný katalóg, kde sa prezentuje celá krajina. Aj keď sa snažíme vkladať jednotlivé ponuky našich zariadení – členov SZVTA do tohto spoločného katalógu (ak s tým návštevník veľtrhu súhlasí), je počet spoločných katalógov SZVTA takmer desaťnásobkom počtu katalógov jednotlivých zariadení. Návštevníci si berú komplexný materiál, ktorý si doma podrobne preštudujú. Ak ich ponuka zaujala, využijú väčšinou možnosť pozrieť si podrobnosti na internete alebo sa s vybraným zariadením spojiť či už telefonicky alebo iným komunikačným kanálom – pre mladých ľudí ICQ alebo Skype. Každý si môže sám overiť tento vývoj, ak zájde na niektorú z uvedených výstav a bude pozorovať správanie sa návštevníkov pri jednotlivých stánkoch. Komplexný katalóg „Vidiecka turistika a agroturistika 2005,2007“ bol najžiadanejším materiálom nielen v zahraničí, ale aj v Bratislave a je žiadaný aj na zastúpeniach Slovenskej republiky v zahraničí. Takáto ponuka je súčasťou európskej ponuky v cestovnom ruchu a pri dnešných podmienkach konkurenčného európskeho prostredia je najlepším nástrojom na oslovenie návštevníka. Tlač katalógu pripravujeme v počte viac ako 8 tisíc kusov. Katalógy sú určené pre spoločnú distribúciu zástupcami zväzu.

Prosím Vás o zhodnotenie Vašich možností, objednanie si plochy primeranej ku kvalite a významu Vášho zariadenia v dostatočnom predstihu (do 30.06.2011). Zároveň Vás prosím o vyplnenie dokumentu „Záväzná objednávka pre katalóg“, ktorý je v texte a zaslanie na našu emailovú adresu alebo zaslanie faxom alebo poštou na našu adresu.

Pri spolupráci nás všetkých bude možné dosiahnuť pozdvihnutie celého vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku a jeho úspešnú propagáciu. Katalóg je základom pre tvorbu web stránky členov zväzu a umožňuje realizovať zlepšenie tejto web stránky na viaceré jazykové mutácie a atraktívnejší obsah tejto web stránky. Veľmi uvítame Vaše návrhy k súvisiacim aktivitám, prípadne záujem o prezentáciu na veľtrhoch a výstavách vlastnými materiálmi, čo je pre členov zväzu možné pri dodaní materiálov a úhrade základného poplatku pre prezentáciu na všetkých miestach, kde sa zástupca zväzu zúčastní. V prípade potreby doplňujúcich informácií ku katalógu, možnostiam úhrady a grafickému návrhu, veľkosti plochy alebo iných súvisiacich otázok prosím o kontakt priamo na predsedu zväzu alebo na Vášho regionálneho zástupcu. Ďakujem Vám za pozornosť, ktorú ste venovali našej ponuke a verím, že sa nám podarí spoločne riešiť podmienky pre rozvoj vidieka Slovenska. Spolupráca na katalógu je jednou zo základných aktivít pre všetky subjekty vidieckej turistiky a agroturistiky a mala by sa stať základom širšej spolupráce na vidieku V prípade akýchkoľvek otázok, nápadov alebo návrhov na zlepšenie našej prezentácie na Slovensku a tiež v zahraničí Vás prosím o zaslanie týchto podnetov na moju adresu, pripadne o telefonický kontakt alebo o osobnú návštevu .

Prajem Vám všetkým veľa úspechov vo Vašej práci, ubytovateľom veľa spokojných, dobre platiacich a príjemných hostí.

Štefan Píri, prezident SZVTA
tel./ fax: 036/ 749 14 33
mobil: 0905 611 162
email: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk
www.agroturist.sk

Dokumenty:

Online objednávka pre katalóg
(Záväzná objednávka inzercie a objednávka katalógu)
24.02.2011

Cenník inzercie a informácie vo formáte (.doc)
24.02.2011

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce