Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Informácie
pre členov


Aktuality

Linky na stránky

Stanovy SZVTA

Aktivity a správa
o činnosti


Prihláška za člena

Podpora MP SR

Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Stanovy SZVTA

Článok 1.
Názov
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky je nepolitická, dobrovoľná a záujmová organizácia združujúca subjekty, ktoré poskytujú služby súvisiace s rozvojom vidieka využitím jeho zdrojov najmä v oblasti cestovného ruchu alebo sa podieľajú na vytváraní potrebných podmienok.

Článok 2
Sídlo
Sídlom Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky /ďalej len Zväz/ je Bratislava, Priemyselná 6.

Článok 3
Doba trvania
Zväz ako záujmová organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok 4.
Poslanie a ciele Zväzu
Poslaním Zväzu je najmä:
a) aktívne zastupovať oprávnené záujmy podnikateľov v agroturistike a vidieckej turistike, ale aj ostatných podnikateľov na vidieku, s cieľom podpory rozvoja podmienok a infraštruktúry so zameraním na cestovný ruch,
b) poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v agroturistike a vo vidieckej turistike, ostatným podnikateľom na vidieku a záujemcom o podnikanie na vidieku
c) organizovať kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj agroturistiky, vidieckej turistiky a rozvoj vidieka,
d) zabezpečovať internetovú stránku Zväzu
e) vydávať katalóg zariadení vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku,
f) organizovať exkurzie, účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach propagačného charakteru,
g) spolupracovať s inými združeniami, inštitúciami a podnikateľskými subjektami, pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu a rozvoja vidieka,
h) spolupracovať so zahraničnými zväzmi podobného zamerania,
i) zabezpečiť komplexné marketingové aktivity a koordináciu ostatných aktivít pre rozvoj vidieka najmä ak sú zamerané na cestovný ruch.

Článok 5
Členstvo
Členmi Zväzu sa môžu stať subjekty, ktoré poskytujú služby súvisiace s rozvojom vidieka využitím jeho zdrojov najmä v oblasti cestovného ruchu alebo sa podieľajú na vytváraní potrebných podmienok a tiež subjekty, slúžiace rozvoju vidieka, ktoré súhlasia so stanovami Zväzu a aktívne podporujú ciele a poslanie Zväzu.

Článok 6
Vznik a zánik členstva
6.1. O prijatí za člena Zväzu rozhoduje predstavenstvo Zväzu na základe predloženej prihlášky za člena, po zaplatení členského poplatku. Predstavenstvo Zväzu rozhodne o prihláške za člena Zväzu najneskôr do 90 dní od doručenia prihlášky a zaplatenia členského poplatku.
6.2. Členstvo vo Zväze zaniká:
- právoplatným rozhodnutím predstavenstva Zväzu o zrušení členstva v dôsledku nezaplatenia členského poplatku v termíne do 15. februára kalendárneho roku ani po následnej výzve Výkonného sekretariátu Zväzu,
- vylúčením zo Zväzu na základe právoplatného rozhodnutia predstavenstva Zväzu z dôvodu porušenia stanov Zväzu, alebo pravidiel stavovskej etiky, - na základe písomného oznámenia člena Zväzu o vystúpení zo Zväzu doručeného predstavenstvu Zväzu.
6.3. Proti rozhodnutiu predstavenstva Zväzu o zrušení členstva, vylúčení alebo vyškrtnutí člena zo Zväzu možno podať do 30 dní od doručenia rozhodnutia Predstavenstva Zväzu písomné odvolanie, ktoré je Predstavenstvo Zväzu povinné predložiť na rozhodnutie najbližšiemu Valnému zhromaždeniu. Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, kedy prevzal napádané rozhodnutie, čo vytýka napádanému rozhodnutiu, pričom musí obsahovať prílohy, resp. dôkazy, na ktoré sa osoba, ktorá odvolanie podáva, odvoláva alebo poukazuje. Lehota na podanie odvolania je zachovaná v prípade, ak oprávnená osoba doplní, príp. opraví v primeranej lehote stanovenej Výkonným sekretariátom Zväzu, chybné odvolanie.

Článok 7
Práva členov Zväzu
Práva členov predstavujú najmä:
a) právo voliť orgány Zväzu a byť do nich volený,
b) podieľať sa na činnosti Zväzu,
c) zúčastňovať sa akcií a podujatí organizovaných Zväzom,
d) predkladať konkrétne námety pre zlepšenie činnosti Zväzu,
e) vytvárať v súlade so stanovami Zväzu organizačné jednotky Zväzu,

Článok 8
Povinnosti členov Zväzu
Povinnosti členov Zväzu predstavujú najmä:
a) dodržiavanie stanov Zväzu,
b) zaplatenie ročného členského poplatku vo výške a termíne schválenom valným zhromaždením Zväzu,
c) dodržiavanie, ako aj plnenie rozhodnutí orgánov Zväzu,
d) bezodkladne oznámiť predstavenstvu Zväzu skutočnosti podmieňujúce členstvo vo Zväze, ako aj zmenu obligatórnych údajov nevyhnutných pre konštituovanie podnikateľského subjektu, resp. právneho subjektu vôbec,
e) spolupráca pri zabezpečovaní podmienok pre efektívne využívanie zdrojov vidieka cestovným ruchom.

Článok 9
Orgány Zväzu
Zväz ustanovuje tieto orgány:
a) Valné zhromaždenie,
b) Prezidenta Zväzu,
c) Predstavenstvo Zväzu,
d) Dozorná rada,
e) Výkonný sekretariát Zväzu

Článok 10.
Valné zhromaždenie
10.1. Najvyšším orgánom Zväzu je Valné zhromaždenie.
10.2. Právo zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia má každý člen.
10.3. Na rokovaniach Valného zhromaždenia sa môžu zúčastňovať na základe pozvánky ako hostia aj nečlenovia Zväzu – subjekty spôsobilé poskytovať služby cestovného ruchu, odborníci z oblasti cestovného ruchu, zástupcovia spolupracujúcich a príbuzných profesijných Zväzov, Združení, ako aj zástupcovia orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, bez práva hlasovať.
10.4. Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza minimálne 1 krát ročne, zvoláva Prezident Zväzu písomnou pozvánkou na základe rozhodnutia Predstavenstva Zväzu, alebo na základe čl. 10.6. stanov Zväzu aspoň 15 dní pred stanoveným termínom rokovania Valného zhromaždenia.
10.5. Pozvánka na Valné zhromaždenie obsahuje termín, miesto, program rokovania a charakter (riadne, mimoriadne, náhradné) Valného zhromaždenia.
10.6. Mimoriadne Valné zhromaždenie je Prezident Zväzu povinný zvolať v prípade, ak o to požiada písomne 1/3 členov Zväzu, alebo Dozorná rada Zväzu.
10.7. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:
a) schvaľovanie stanov Zväzu,
b) schvaľovanie zámerov činnosti Zväzu na stredne dlhé obdobie,
c) schvaľovanie činnosti a rozpočtu Zväzu na bežný kalendárny rok,
d) schvaľovanie organizačnej štruktúry Zväzu, vrátane konštituovania organizačných jednotiek Zväzu,
e) rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam Predstavenstva Zväzu, o vylúčení alebo vyškrtnutí člena zo Zväzu a o odvolaniach proti rozhodnutiam predstavenstva.,
f) rozhodovanie o vytvorení alebo zrušení organizačnej jednotky Zväzu, prípadne splnomocnenie predstavenstva Zväzu na schválenie vytvorenia organizačnej jednotky Zväzu, vrátane schválenia jej štatútu
g) stanovenie výšky členského poplatku vo Zväze,
h) voľba prezidenta Zväzu a ďalších 8 členov Predstavenstva Zväzu a voľby 8 náhradníkov,
i) voľby 3 členov Dozornej rady Zväzu, a voľby ich 3 náhradníkov,
j) prerokovanie správy o činnosti Zväzu


10.8. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v prípade, ak je na jeho rokovaní zúčastnená minimálne nadpolovičná väčšina členov Zväzu. Svoje rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov Zväzu, s výnimkou zmeny stanov Zväzu a zrušenia Zväzu, kedy je potrebná na prijatie rozhodnutia kvalifikovaná 2/3-ová väčšina hlasov všetkých členov Zväzu.
10.9. V prípade, že sa členovia Zväzu nedostavia v minimálne nadpolovičnej väčšine na riadne zvolané Valné zhromaždenie, Prezident Zväzu zvolá najneskôr do 90 dní náhradné Valné zhromaždenie, na ktorom rozhodujú prítomní členovia Zväzu väčšinou hlasov prítomných členov, s výnimkou prípadov, keď predmetom rokovania je zmena stanov Zväzu a zrušenie Zväzu, kedy je na takéto rozhodnutie potrebná kvalifikovaná 2/3-ová väčšina všetkých členov Zväzu. Obdobné zásady platia aj pre prípad zvolania a rokovania mimoriadneho Valného zhromaždenia.
Článok 11
Predstavenstvo Zväzu
11.1. Predstavenstvo Zväzu je štatutárnym a najvyšším výkonným orgánom Zväzu v období medzi rokovaniami valného zhromaždenia.
11.2. Predstavenstvo Zväzu je volené na 3 ročné obdobie. Tvoria ho 9 členovia, vrátane prezidenta Zväzu, volení Valným zhromaždením. Spomedzi seba volia dvoch viceprezidentov.
11.3. Predstavenstvo Zväzu sa schádza minimálne 1 krát štvrťročne. Jeho rokovania riadi Prezident Zväzu, alebo podpredseda ním poverený. Rokovania Predstavenstva Zväzu sa zúčastňujú s právom poradného hlasu aj členovia Dozornej rady Zväzu, Výkonný sekretár Zväzu a vedúci (predsedovia) organizačných jednotiek Zväzu (ak budú vytvorené).
Na rokovanie Predstavenstva Zväzu môžu byť prizvaní odborníci pre konkrétne prejednávané otázky. Predstavenstvo Zväzu je uznášaniaschopné ak je prítomných viac ako polovica jeho členov, pričom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Predstavenstva Zväzu. Predstavenstvo Zväzu môže prijať svoje rozhodnutie aj mimo rokovania predstavenstva Zväzu tak, že jednotliví členovia predstavenstva vyjadria preukázateľne (emailom, faxom, telegramom a pod.) svoj súhlas prípadne nesúhlas s návrhom rozhodnutia, ktorý musí byť podpísaný prezidentom Zväzu. Pre takúto formu rozhodovania je takisto potrebný nadpolovičný súhlas všetkých členov predstavenstva.
11.4. V prípade, že počet členov Predstavenstva Zväzu poklesne v dôsledku vzdania sa funkcie člena Predstavenstva Zväzu, prípadne jeho úmrtia alebo zániku subjektivity člena Zväzu, resp. zániku funkcie člena štatutárneho orgánu člena Zväzu, Predstavenstvo Zväzu kooptuje za člena Predstavenstva Zväzu náhradníka zvoleného Valným zhromaždením. Kooptovanie za člena Predstavenstva Zväzu je možno realizovať za predpokladu, že počet riadne zvolených členov Predstavenstva Zväzu nepoklesne pod polovicu riadne zvolených členov Predstavenstva Zväzu Valným zhromaždením. Náhradníci nastupujú pre jednotlivé teritóriá podľa rozhodnutia predstavenstva.

11.5. Do pôsobnosti Predstavenstva Zväzu patrí najmä:
a) schvaľovanie plánu činnosti Zväzu, vrátane jeho hospodárskeho zabezpečenia,
b) voľba podpredsedov Zväzu
c) rozhodovanie o zverení jednotlivých činností, resp. úsekov do pôsobnosti konkrétneho člena predstavenstva
d) schvaľovanie záväzkov parafovaných Prezidentom Zväzu alebo Výkonným sekretárom Zväzu,
e) riešenie pracovno-právnych otázok zamestnancov Zväzu,
f) zmena jednotlivých položiek rozpočtu so súhlasom Dozornej rady Zväzu za predpokladu, že zmena nepredstavuje ročne celkove, resp. v súhrne viac ako 30 % rozpočtu schváleného Valným zhromaždením,
g) predkladanie svojich rozhodnutí o zrušení členstva, vylúčení alebo vyškrtnutí člena zo Zväzu Valnému zhromaždeniu,
h) predkladanie návrhov na zmeny štruktúry Zväzu
11.6. Predstavenstvo Zväzu splnomocňuje Prezidenta Zväzu priamou rozhodovacou právomocou:
- vo výnimočných a osobitne naliehavých prípadoch, týkajúcich sa Zväzu,
- pri riešení finančných výdavkov za účelom plynulého zabezpečenia riadnej činnosti Zväzu.
O svojich rozhodnutiach musí Prezident Zväzu informovať na najbližšom zasadnutí Predstavenstvo Zväzu a Valné zhromaždenie.
11.7. Za Predstavenstvo Zväzu vystupuje navonok a podpisuje Prezident Zväzu. V prípade neprítomnosti alebo časovej zaneprázdnenosti zastupujú predstavenstvo Zväzu viceprezidenti Zväzu v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie činnosti Zväzu, prípadne členovia predstavenstva v rozsahu zverenej pôsobnosti. Tým nie je dotknuté oprávnenie Prezidenta Zväzu splnomocniť člena predstavenstva Zväzu na uzavretie záväzku v mene Zväzu, vrátane jeho písomného prevzatia.

Článok 12
Prezident Zväzu
12.1. Prezident Zväzu je reprezentatívnym a výkonným orgánom Zväzu. Je volený valným zhromaždením Zväzu na obdobie 3 rokov. Riadi činnosť Predstavenstva Zväzu. Spomedzi členov Predstavenstva Zväzu môže splnomocniť svojím zastupovaním člena na určité obdobie alebo konkrétny úsek činnosti, čím nie je dotknutá pôsobnosť jednotlivých podpredsedov Zväzu.
12.2. Do pôsobnosti Prezidenta Zväzu prináleží najmä:
a) riadenie a koordinácia činnosti Zväzu v súlade so stanovami Zväzu, rozhodnutiami Valného zhromaždenia a rozhodnutiami Predstavenstva Zväzu,
b) zvolávanie Predstavenstva Zväzu a riadenie jeho rokovaní,
c) zvolávať v súlade so stanovami Zväzu rokovanie Valného zhromaždenia,
d) predkladať návrhy na prijatie rozhodnutia predstavenstva Zväzu mimo jeho rokovaní (čl.11.3 Stanov).

Článok 13
Výkonný sekretariát Zväzu
13.1. Pre zabezpečovanie úloh uvedených v článku 4 a nadväzujúcich článkov stanov je ustanovený Výkonný sekretariát Zväzu.
13.2. Činnosť Výkonného sekretariátu Zväzu riadi Výkonný sekretár Zväzu, ktorého vymenúva a odvoláva Predstavenstvo Zväzu, a do pôsobnosti ktorého prislúcha najmä:
a) zabezpečovať aktivity Zväzu v súlade so stanovami Zväzu, rozhodnutiami Valného zhromaždenia, Predstavenstva Zväzu a Prezidenta Zväzu
b) riadiť činnosť Výkonného sekretariátu Zväzu,
c) organizačne, technicky a materiálne pripravovať zasadnutia Valného zhromaždenia a predstavenstva Zväzu
d) zabezpečovať finančné hospodárenie Zväzu v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podľa schváleného rozpočtu Zväzu, a predkladať správy o finančnom hospodárení Zväzu Predstavenstvu Zväzu a Dozornej rade Zväzu v štvrťročných lehotách.

Článok 14
Dozorná rada Zväzu
14.1. Dozorná rada Zväzu je kontrolným orgánom Zväzu. Tvoria ju traja členovia Zväzu volení Valným zhromaždením na obdobie 3 rokov. Spomedzi seba volia Predsedu Dozornej rady Zväzu, ktorý v súlade so stanovami Zväzu a rozhodnutiami Valného zhromaždenia riadi činnosť Dozornej rady Zväzu.
14.2. Členovia Dozornej rady Zväzu majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Predstavenstva Zväzu s právom poradného hlasu.
14.3. Kooptovanie za člena Dozornej rady Zväzu sa riadi zásadami stanovenými v čl. 11.4. stanov Zväzu. Poradie náhradníkov je podľa dosiahnutého počtu hlasov, v prípade rovnosti rozhoduje lós.
14.4. Do pôsobnosti Dozornej rady Zväzu prináleží najmä:
a) kontrola činnosti Zväzu, vrátane organizačných jednotiek, a súlad ich činnosti so všeobecne záväznými predpismi, stanovami Zväzu a rozhodnutiami Valného zhromaždenia,
b) kontrola hospodárenia, účtovníctva, ako aj účelného a efektívneho využívania prostriedkov Zväzu, vrátane jeho organizačných jednotiek,
c) predkladanie správ Valnému zhromaždeniu o činnosti Dozornej rady Zväzu a o jej zisteniach a odporúčaniach,
d) spolurozhodovať o zmene rozpočtu v zmysle čl. 11.5. písm. f) stanov Zväzu

Článok 15
Organizačné jednotky
15.1. Zväz je oprávnený v súlade so svojim poslaním a cieľmi, ako aj stanovami Zväzu, vytvárať tak na regionálnej úrovni (komory), ako aj v oblasti konkrétnej špecializácie či odborného zamerania, organizačné jednotky (sekcie) tvorené členmi Zväzu.
15.2. Vytvorenie organizačnej jednotky podlieha schváleniu Valného zhromaždenia Zväzu. Súčasťou rozhodnutia Valného zhromaždenia o vytvorení organizačnej jednotky je schválenie štatútu organizačnej jednotky.
15.3. Organizačná jednotka nie je samostatným právnym a hospodárskym subjektom. Vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami Zväzu a svojim štatútom. Akékoľvek záväzky nad rámec svojej pôsobnosti stanovenej štatútom a plánom jej činnosti, vrátane jeho finančného zabezpečenia, je organizačná jednotka oprávnená prijímať len so súhlasom Predstavenstva Zväzu.
15.4. Na čele organizačnej jednotky je jej vedúci(predseda), ktorý
a) zodpovedá Zväzu za činnosť a hospodárenie organizačnej jednotky,
b) riadi jej činnosť v súlade so stanovami Zväzu a štatútom organizačnej jednotky, ako aj plánom jej činnosti na bežný kalendárny rok,
c) vystupuje v mene organizačnej jednotky,
d) je priamo volený členmi organizačnej jednotky na návrh Predstavenstva Zväzu,
e) je pravidelne prizývaný na zasadnutia Predstavenstva Zväzu,
f) je povinný bezodkladne oznámiť Predstavenstvu Zväzu vstup alebo výstup člena Zväzu z organizačnej jednotky,
g) podáva Valnému zhromaždeniu minimálne raz ročne správu o činnosti organizačnej jednotky,
h) môže byť odvolaný na návrh Predstavenstva Zväzu, Dozornej rady Zväzu alebo 1/3 členov organizačnej jednotky zhromaždením organizačnej jednotky nadpolovičnou väčšinou všetkých členov organizačnej jednotky. O odvolaní proti rozhodnutiu o odvolaní vedúceho organizačnej jednotky, ako aj o jeho zamietnutí, ktoré je oprávnené podať Predstavenstvo Zväzu alebo Dozorná rada Zväzu rozhoduje Valné zhromaždenie Zväzu.
15.5. Predstavenstvo Zväzu alebo Dozorná rada Zväzu sú oprávnené predložiť Valnému zhromaždeniu návrh na zrušenie organizačnej jednotky v prípade, ak činnosť organizačnej jednotky je v rozpore so stanovami Zväzu, prípadne jej štatútom.

Článok 16
Hospodárska činnosť Zväzu
16.1. Pozostáva z príjmov a výdavkov na činnosť Zväzu. Je riadená Predstavenstvom Zväzu v súlade so všeobecne záväznými predpismi a rozpočtom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie.
16.2. Zdroje príjmov Zväzu tvoria:
- členské poplatky,
- výnosy z príležitostne poskytovaných služieb Zväzom,
- dary a účelové dotácie,
- iné príjmy.

Článok 17
Stanovy Zväzu
Sú najvyššou organizačnou a právnou normou upravujúcou poslanie, postavenie, ciele, orgány a činnosť Zväzu. Schvaľuje ich Valné zhromaždenia, a to i v prípade prijímania ich zmien a doplnkov. Na prijatie Stanov a ich schválenie je potrebná kvalifikovaná 2/3-ová väčšina všetkých členov.

Článok 18
Zánik Zväzu
18.1. Zväz zaniká:
- na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia prijatého minimálne kvalifikovanou 2/3 -ou väčšinou všetkých členov Zväzu,
- právoplatným rozhodnutím orgánu kompetentného registrovať takúto formu Zväzu,
- zlúčením s inou organizáciou obdobného zamerania, ak sa na tom zúčastnené strany dohodnú. Táto dohoda však podlieha schváleniu Valným zhromaždením kvalifikovanou 2/3 -ou väčšinou všetkých členov Zväzu.
18.2. V prípade rozhodnutia Valného zhromaždenia o dobrovoľnom zániku Zväzu rozhodne zároveň Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva Zväzu o určení likvidátora Zväzu, ktorý v súlade so všeobecne záväznými predpismi vykoná majetkové vysporiadanie.

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce