Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Informácie
pre členov


Aktuality

Linky na stránky

Stanovy SZVTA

Aktivity a správa
o činnosti


Prihláška za člena

Podpora MP SR

Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Aktivity Ministerstva pôdohospodárstva SR v oblasti podpory vidieckej turistiky a agroturistiky.

Zahraničné a domáce skúsenosti potvrdzujú, že jednou z ciest udržania osídlenia na vidieku a vytvárania nových pracovných príležitostí je rozvoj vidieckych oblastí prostredníctvom vidieckeho turizmu a agroturizmu.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR program rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu zabezpečuje v súlade s Rezortným programom rozvoja agroturizmu a lesoturizmu v SR, ktorý bol schválený v novembri 1992. Problematiku podpory a ďalšieho rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky zabezpečuje odbor regionálnej politiky a rozvoja vidieka MP SR.

Doposiaľ Ministerstvo pôdohospodárstva SR podporilo 305 investičných projektov v danej oblasti. Prostredníctvom tejto podpory boli vybudované zariadenia s kapacitou 1990 lôžok, 3466 reštauračných stoličiek a bolo vytvorených 515 nových pracovných miest.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR pri zabezpečovaní programu rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky úzko spolupracuje s ďalšími rezortami, profesnými zväzmi a združeniami, výskumnými ústavmi, vysokými školami a rezortnými inštitúciami. Pre lepšie využívanie zariadení vidieckej turistiky a agroturistiky Ministerstvo pôdohospodárstva SR zabezpečilo vypracovanie Databázy zariadení vidieckej turistiky v SR, ktorá je pravidelne ročne aktualizovaná a je poskytnutá všetkým Turistickým informačným kanceláriam na území SR. Taktiež je zverejnená na internetovej stránke MP SR.

Ďalším podporným nástrojom bude od roku 2002 implementácia programu Európskej únie pre asociované krajiny – program SAPARD, ktorý je zameraný na podporu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka. V rámci tohoto programu budú podporované i rozvojové projekty v oblasti diverzifikácie ekonomických aktivít, kam zaraďujeme i projekty rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky.

Vidiecky turizmus a agroturizmus sa môže spolupodielať na rozvoji slovenského vidieka prostredníctvom vytvárania nových pracovných príležitostí a zvyšovania príjmov obyvateľstva a tým ich stabilizáciou vo vidieckom priestore. Ministerstvo pôdohospodárstva SR chápe rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu ako jednu z priorít vidieckeho rozvoja, ktorá zabezpečí dosiahnutie základných cieľov v tejto oblasti a to rozvoj ekonomických aktivít vhodných pre vidiek ako aj pre udržanie osídlenia na vidieku.

Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR podporovať prostredníctvom rozvoja agroturistiky, vidieka a diverzifikácie ekonomických aktivít trvalú udržateľnosť vidieckeho života sa rezort pôdohospodárstva stotožnil s trendami zakotvenými v Agende 2000.

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce