Vitajte
na Slovensku


Katalóg
zariadení


Prezentácie
subjektov


Zástupcovia
pre regióny


Informácie
pre členov


Aktuality

Linky na stránky

Stanovy SZVTA

Aktivity a správa
o činnosti


Prihláška za člena

Podpora MP SR

Archív

Kontakt

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
 

Informácia o činnosti SZVTA od začiatku roku 2006

Rokom 2006 sa bude pre náš Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky uzatvárať jedna relatívne krátka dva a polročná etapa nášho pôsobenia, keď je Slovenská republika členskou krajinou Európskej únie a my sme pracovali spoločne s našimi domácimi a zahraničnými partnermi na ďalšom rozvoji najmä vidieckej turistiky a agroturistiky. Bola v tomto období a bude do konca roka 2006 naša práca úspešná a úspešnejšia ako predtým, keď Slovenská republika nebola členskou krajinou Európskej únie ? Ako sme dokázali využiť možnosti a priestor, ktoré nám dáva členstvo našej republiky v Európskej únii ? Ako sme na tom, keď sa zrovnávame s našimi zahraničnými partnermi v podnikaní a činností súvisiacich s jeho podporou v našich podmienkach ? Sme schopní operatívne využívať ich dobré skúsenosti v našej činnosti ? Na tieto a ďalšie podobné otázky by sme si mali hľadať odpoveď a podľa toho pripravovať a riešiť problémy a úlohy v tomto a v ďalších rokoch, aby sme mohli konštatovať, že sme sa opäť o čosi priblížili k Európskej a svetovej úrovni.
Rok 2006 je pre SZVTA významný aj tým, že okrem bežných každoročných úloh nám pribudli najmä úlohy súvisiace s dobrou prípravou programov vyplývajúcich z programu Európskej únie na roky 2007 až 2013 a ich následným úspešným využitím. Je to pre nás prvý komplexný 7-ročný program, ktorý si máme pripraviť a vytvoriť podmienky na jeho realizáciu. Dosiahnutie horeuvedených cieľov vyžaduje ešte aktívnejšiu činnosť všetkých členov nášho zväzu, predstavenstva zväzu a jeho jednotlivých funkcionárov.

S podobnými predsavzatiami rokovalo aj Predstavenstvo Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky na svojom zasadnutí dňa 10. marca 2006. Pre členov predstavenstva v rámci rokovania predniesol informáciu o aktuálnom stave prípravy Národného strategického plánu na roky 2007 - 2013 Ing. Vladimír Jamnický z Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Na zasadnutí bolo konštatované, že v priebehu roku 2005 sa činnosť SZVTA zamerala najmä na :
- prípravu a vydanie katalógu zariadení vidieckej turistiky a agroturistiky
- účasť na výstavách a veľtrhoch
- rozširovanie členskej základne
- prípravu projektu CADSES
Na rok 2006 sa činnosť SZVTA v nadväznosti na získané finančné zdroje zameria najmä na :
- Aktualizáciu web stránky SZVTA, vrátane prepojenia na zahraničných partnerov ( Eurogites, Virgil, Celavar, atď. )
- Dotlač katalógu
- Využitie 2 % príspevku z daní pre SZVTA, ktorý sa stal v roku 2006 prijímateľom tohto príspevku, pričom metodické pokyny pre poskytovateľov sú uverejnené na Web stránke SZVTA
- Prípravu medzinárodných konferencií
- Prípravu projektov s využitím finančných zdrojov EÚ
- Spoluprácu s domácimi partnermi ako SACR, SAŽP, SPPK, NADSME, vybranými veľvyslanectvami najmä členských krajín EÚ v SR, atď.
Významným prvkom činnosti zväzu aj v tomto roku bude aktivizácia a rozširovanie členskej základne a účasť SZVTA na medzinárodných veľtrhoch a výstavách.
Na základe obsahu rokovania k jednotlivým bodom programu prijalo predstavenstvo SZVTA 11 konkrétnych úloh, najmä pre predsedu.

V súlade s prijatými úlohami z predstavenstva SZVTA sa uskutočnili pracovné rokovania predsedu SZVTA na Trnavskom samosprávnom kraji a Ministerstve hospodárstva SR.
Rokovanie na Trnavskom samosprávnom kraji, na odbore regionálneho rozvoja a územného plánovania sa uskutočnilo dňa 12.4.2006, u vedúcej odboru Ing. Márie Karpátyovej. Boli prerokované možnosti spolupráce SZVTA a Trnavského samosprávneho kraja na rozvoji vidieckej turistiky a agroturistiky v rámci celkového rozvoja turizmu a vidieka. Súčasne sme požiadali o príspevok na vytlačenie katalógu vidieckej turistiky a agroturistiky. Rokovanie na Ministerstve hospodárstva SR na odbore cestovného ruchu sa za účasti riaditeľa odboru Ing. Gabriela Kuliffaya a ďalších pracovníkov odboru uskutočnilo dňa 20.4.2006. Boli prerokované možnosti podpory činnosti Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky zo strany Ministerstva hospodárstva v súlade so schválenou koncepciou rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike. Bola dohodnutá podpora a spolupráca medzi SZVTA a MH SR pri organizovaní konferencie o rozvoji vidieckej turistiky a agroturistiky ako sprievodného podujatia medzinárodného veľtrhu SLOVAKIATOUR 2007, konaného v januári 2007.

Bratislava, 25.4.2006
Vypracoval: Ing. Viliam Bošiak

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 0905 611 162, 036/749 14 33, www.agroturist.sk,
E-mail: info@agroturist.sk, info@park-hotel.sk

Korešpondenčná adresa: Štefan Píri, Hokovce 222, 935 84 Horné Semerovce